تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88

رشته دندانپزشکی

شهر قبولی

زبان وادبیات فارسی

عربی

دین وزندگی

زبان خارجه

ریاضیات

فیزیک

شیمی

زیست

ترازکل

خوراسگان

100

4/89

84

7/94

7/86

100

100

100

8310

خوراسگان

100

4/89

7/94

64

50

4/93

7/94

100

7799

خوراسگان

88

4/77

7/82

4/77

4/38

4/93

92

100

7397

خوراسگان

7/94

4/89

84

4/45

30

75

7/90

100

7303

خوراسگان

7/94

7/94

92

7/70

4/38

100

92

100

7780

تهران

100

4/89

4/89

7/94

75

4/93

100

100

8115

تهران

7/94

7/86

96

88

7/31

100

92

100

7797

تهران

100

4/89

92

7/82

90

100

88

100

8112

تهران

7/74

7/90

80

4/85

45

80

92

100

7358

تهران

4/85

7/78

84

4/49

7/41

100

7/94

2/96

7025

تهران

84

4/57

7/90

7/54

4/23

4/93

92

100

7292

تهران

80

84

7/94

64

55

100

4/85

2/96

7114

 

میانگین تراز داروسازی 7197

 میانگین تراز دندان پزشکی اصفهان ۷۳۷۱

میانگین تراز دندان پزشکی تهران ۷۲۷۲

 **********************************************

 

 

                 تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88

                                  رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

شهر قبولی

زبان وادبیات فارسی

عربی

دین وزندگی

زبان خارجه

ریاضیات

فیزیک

شیمی

ترازکل

مشهد

7/78

4/73

4/57

4/89

15

3/34

4/25

6252

مشهد

4/41

68

7/62

60

0

7/47

44

5602

مشهد

4/65

4/65

64

7/38

5/12

9/23

56

6003

مشهد

52

4/37

4/61

16

9/5

8/5

4/45

5418

مشهد

64

8

72

36

5/2

5/11

32

5431

مشهد

40

28

7/58

7/18

0

5/31

52

5352

مشهد

4/53

7/38

7/58

16

9/0

5/30

7/18

5382

مشهد

4/49

40

60

4/49

9/5

6/28

76

5791

نیشابور

76

4/89

76

4/73

10

8/64

4/85

6566

نیشابور

4/41

28

7/38

7/26

7/1

1/18

4/5

5155

نیشابور

7/50

7/14

60

7/10

5

8/5

40

5311

ارسنجان

7/46

28

4/57

60

4/3

3/14

28

5453

ارسنجان

7/30

6/2 -

40

4/17

8/0 -

7/6

4 -

4487

ارسنجان

4/13

7/2

24

16

5/2 -

7/6

7/10

4329

قزوین

7/66

7/38

4/61

4/45

0

9/42

8

5510

قزوین

60

4/33

68

4/13

7/1

3/35

52

5586

قزوین

4/41

36

4/53

4/21

2/14

4/32

3/1 -

5707

 سایر کارنامه ها از صفحه اول وبلاگ به آدرس زیر قسمت آرشیو موضوعی :

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/

 

 

 تاريخ : چهارشنبه ۱۵ دی۱۳۸۹ | 21:14 | نویسنده : الهیار امیری |