جدول کارنامه( تراز و درصد)تعدادی از افرادی که توانسته اند در سال 88 وارد دانشگاه علوم دارویی دانشگاه ازاد شوند.

رشته داروسازی

فرد

ترازکل

تراز اختصاصی

زبان وادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان خارجه

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیست

م.م

8338

8642

94/7

94.7

100

77.4

86.7

100

100

100

خ.ک

7713

8180

94.7

89.4

73.4

77.4

55

100

94.7

100

ک.گ

7507

7742

94.7

89.4

89.4

72

61.7

80

88

100

چ.ش

8135

8432

100

85.4

92

74.7

53.4

100

100

100

ث.ی

7724

8090

89.4

89.4

94.7

58.7

38.4

100

94.7

100

ش.س

7492

7512

100

84

89.4

74.7

16.7

81.7

90.7

100

ف .ی

6968

7218

85.4

56

86.7

66.7

31.7

100

92

96.2

ل.م

6932

7160

80

50.7

86.7

80

3.4

73.4

74.7

100

ق.ح

7671

7762

100

78.7

89.4

84

51.7

76.7

94.7

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۹ | 17:22 | نویسنده : الهیار امیری |