سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله اصلاحات مربوط و هم‌چنين كد رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود دردفترچه راهنماي شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي كارداني نظام جديد (آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي) سال 1391 را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد. لذا كليه داوطلبان مي‌بايست ابتدا اصلاحات مربوط را در دفترچه راهنما اعمال و سپس نسبت به ثبت‌نام خويش در آزمون مذكور اقدام نمايند.
اصلاحات:
پذيرش رشته‌ مكانيك موتورهاي دريايي دوره شبانه (كد 4979) آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران بندر انزلي و (كد 4980) آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران محمودآباد براي نيمسال دوم مي‌باشد.
آدرس مؤسسه آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مهرآوران كرمان به شرح ذيل مي‌باشد:
كرمان-خيابان نامجو (اقبال) حد فاصل چهارراه 24 آذر و سه‌ راه بهمنيار تلفن: 2445988-2468894-0341 فكس: 2444878-0341
كد رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما:
 
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الکترونيك ـ الكترونيك عمومي (کد 11)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8012
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد
کاردانی الكترونيك – الكترونيك عمومي
100
-
*
*
8013
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز
کاردانی الكترونيك – الكترونيك عمومي
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الكتروتكنيك ـ برق صنعتي (کد 12)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8014
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز
کاردانی الكتروتكنيك – برق صنعتي
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی الكتروتكنيك ـ تأسيسات الكتريكي (کد 12)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8015
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي لقمان حكيم
کاردانی الكتروتكنيك – تأسيسات الكتريكي
100
-
*
*
8016
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فنآوري آريان
کاردانی الكتروتكنيك – تأسيسات الكتريكي
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي (کد 13)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8017
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ليان بوشهر
کاردانی تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساخت و توليد ـ ماشين ابزار (کد 15)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8018
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و فن اروميه
کاردانی ساخت و توليد ماشين‌ابزار
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه‌كشي عمومي ـ نقشه‌كشي و طراحي صنعتي (کد 16)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8030
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم و فنآوري سپاهان
کاردانی نقشه‌كشي عمومي ـ نقشه‌كشي و طراحي صنعتي
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی مكانيك خودرو ـ مكانيك خودرو (کد 17)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8019
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوشيار گيلاني ـ رشت
کاردانی مكانيك خودرو ـ مكانيك خودرو
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساختمان ـ كارهاي عمومي ساختمان (کد 22)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8032
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ياسين
کاردانی ساختمان ـ كارهاي عمومي ساختمان
100
-
*
*
 
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی ساختمان ـ اجراي ساختمانهاي بتوني (کد 22)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8020
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت
کاردانی ساختمان ـ اجراي ساختمانهاي بتوني
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه كشي معماري ـ معماري (کد 23)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8021
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي كوشيار گيلاني ـ رشت
کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري
100
-
*
*
8022
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي شهرياران ـ سهند تبريز
کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري
100
-
*
*
8028
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي آفاروق ـ اروميه
کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري
100
-
*
*
8029
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علوم‌ و فنآوري سپاهان
کاردانی نقشه‌كشي معماري ـ معماري
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی نقشه برداري ـ نقشه برداري (کد 24)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8033
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ياسين
کاردانی نقشه برداري ـ نقشه ‌برداري
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی متالورژي ـ ريخته‌گري (کد 27)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8035
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ميثاق ـ رفسنجان
کاردانی متالورژي ـ ريخته‌گري
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري (کد 33)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8023
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي عين‌القضات ـ ميانه
کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري
100
-
*
*
8031
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علم و فنآوري شمس ـ تبريز
کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري
100
-
*
*
8034
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي پارس رضوي ـ گناباد
کاردانی حسابداري بازرگاني ـ حسابداري
100
-
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی مديريت خانواده ـ مديريت خانواده (کد 36)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8024
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان
کاردانی مديريت خانواده
100
-
*
 
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی طراحي دوخت ـ طراحي دوخت (کد 37)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8025
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان
کاردانی طراحي دوخت ـ طراحي دوخت
100
-
*
 
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی گرافيك ـ گرافيك (کد 39)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8026
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان
کاردانی گرافيك ـ گرافيك
-
100
*
*
ظرفیت پذیرش رشته امتحانی هنرهاي تجسمي ـ نقاشي (کد 40)
كدرشته محل
محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي
دوره كارداني
ظرفيت
پذيرش
جنس
پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
8027
مؤسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي استرآباد ـ گرگان
کاردانی هنرهاي تجسمي ـ نقاشي
-
100
*
*
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب‌ها: اصلاحیه دفترچه, اصلاحیه, اولین اصلاحیه

تاريخ : دوشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۹۱ | 0:2 | نویسنده : الهیار امیری |