با تبريك و آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته ‌شدگان گرامي در توأم كردن علم ، تقوا و كسب رضاي خالق و تلاش براي سربلندي ايران اسلامي ، بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌ شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز شامل : دانشگاههاي علوم پزشكي بقيه الله(عج)  ، علوم پزشكي خراسان شمالي(بجنورد) ، شهيد مطهري ، مذاهب اسلامي ، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و دانشكده هاي علوم قرآني دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه در سايت سازمان به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده است، مي‌رساند كه لازم است براي ثبت ‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز مندرج در بند الف اين اطلاعيه منحصراً براساس روزهاي تعيين شده به مؤسسه آموزش ‌عالي ذيربط مراجعه نمايند. 

الف- مداركي كه پذيرفته شدگان لازم است در هنگام ثبت نام  ارائه نمايند: 
1-پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك : پايان دوره كارداني و يا گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه كه بخش و شهر محل اخذ مدرك مشخص شده وبا درنظرداشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك كه قبلاً دردفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره 2 ) به اطلاع آنان رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته شدگان اعم ازنظام جديد ويا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام يك برگ روگرفت آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 
3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/90) به انضمام روگرفت آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد ، به انضمام يك برگ روگرفت آن.
4- اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از تمام صفحات آن و همچنين اصل كارت ملي و روگرفت آن. 
5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري .(كليه داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي در خواست مي گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند). 
6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 35 و 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1390 مشخص كند(براي برادران). 
7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان . 
8- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصرههاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور ، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان ميباشند.
9- پذيرفته شدگان لازم است با همراه داشتن تصويرگواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي ) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند واين رسيدپستي را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند . 
10-كليه پذيرفته شدگان نهايي لازم است قبل از حضور فيزيكي براي ثبت نام دردانشگاه محل قبولي براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد زمان، مكان و شرايط ومدارك اختصاصي موردنياز ثبت نام به آدرس سايت اينترنتي دانشگاه محل قبولي نهايي خود مراجعه نمايند.
11- براساس مصوبه شانزدهمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو (مصوب ‌مجلس ‌شوراي اسلامي)، در آزمون سراسري سال1390، سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه(رشته‌هاي رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384الي1389 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان حداكثر 25% با تأثير مثبت در گزينش نهايي اعمال گرديده است.
ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد. 
12-  به موجب مصوبه شماره 204770/ت 45394 هـ مورخ 14/9/89 هيات محترم وزيران كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1390(اعم از متمركز و نيمه‌متمركز) مي بايست مبلغ 000/21 ريال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه التفاوت هزينه ثبت نام در اين آزمون را به حساب سيبا به شماره 2172119001003 نزد بانك ملي شعبه بهجت آباد (تهران) كد 095 به نام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و فيش دريافتي را به همراه ساير مدارك ثبت نامي در زمان ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند. 
تبصره: پذيرفته‌شدگاني كه قبلاً  در رشته‌هاي متمركز قبول شده و فيش واريزي مبلغ فوق را به موسسه محل قبولي رشته متمركز تحويل داده‌اند نيازي نيست كه مجدداً مبلغ فوق را واريز نمايند.
ب- تذكرات خيلي مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي :
1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه متمركز اعلام گرديده ، چنانچه جزو پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي  متمركز (مرحله اعلام نتايج در شهريور ماه سال جاري) باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته‌ قبولي قبلي لغو ميگردد و منحصراً ميتوانند در رشته قبولي نيمهمتمركز (مرحله اعلام نتايج تكميل ظرفيت) ثبت نام و ادامه تحصيل دهند. با اين داوطلبان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد همچنين براي پذيرفته شدگان دورههاي روزانه نيمه متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي دورههاي روزانه درج گرديده ، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال 1391 را نخواهند داشت. اين قبولي براي پذيرفته شدگان دوره روزانه (نيمه متمركز مرحله تكميل ظرفيت) يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
3- كليه قبول ‌شدگان لازم است با همراه داشتن اصل مدارك براي ثبت ‌نام به آدرس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنان تلقي خواهد شد. 
4-داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌ شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز اعلام گرديده، چنانچه داراي قبولي قبلي(اعم از متمركز و يا نيمه متمركز) آزمون سراسري سال 1390 باشند، برابر ضوابط اعلام ‌شده قبولي آنان در رشته قبلي (شهريورماه ) لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌توانند در رشته پذيرفته‌ شده (قبولي جديد) مرحله تكميل ظرفيت ثبت ‌نام و ادامه تحصيل دهند. 
5-داوطلباني كه در رديف پذيرفته‌ شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز قرار گرفته‌اند ، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

برای دریافت نتایج و سایر اطلاعات به لینک زیر مراجعه نمایید:

اینجا کلیک نمایید


برچسب‌ها: نتایج تکمیل ظرفیت

تاريخ : یکشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۰ | 22:52 | نویسنده : الهیار امیری |