وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود در رشت ه هاي مختلف تحصيلي از طريق آزمون سراسري سال 1391 با شرايط و ضوابط ذيل پس از گزينش صلاحي ت هاي عمومي و انجام مصاحبه تخصصي از م يان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي براي دانشگاه ويژه فر ه نگيان (مراكز تربيت معل م ) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي دانشجو م ي پذيرد. داوطلبان در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي م يتوانند نسبت به انتخاب رشت ههاي مورد نياز آموزش و پرورش اقدام نمايند.

شرايط عمومي:

-1 تابعيت جمهوري اسلامي ايرا ن . 2- اعتقاد به دين مبين اسلا م . 3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا ن . تبصره: در مورد اقلي ت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي (مسيحي، كليمي و زرتشت ي ) التزام به قانون اساسي كافي اس ت . 4- عدم وابس ت گي به گروه ك ها و جريانات ضد انقلاب . 5- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فس ق . 6- نداشتن سابقه محكوميت جزائي م ؤ ثر. 7- برخورداري از سلامت جسماني و رواني. 8- عدم اعتياد به مواد مخدر.

اختصاصي شرايط :

-1 بومي بودن داوطلب تحصيل در رشت ه هاي اعلام شده آموزش و پرورش در استان محل پذيرش (بومي استان ي با اولويت شهرستا ن ). الف) فارغ التحصيلان و دان ش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه كه محل اخذ مدرك پي شدانشگاهي و مدرك تحصيلي دو سال آخر دوره دبيرستان (يا هنرستان ) ايشان در يك استان باش د . ب) در صورتي كه به هر دليل محل اخذ م د رك سه سال آخر در يك استان نباشد، استان بومي تنها استان محل تولد داوطلب خواهد بو د . در غير اين صورت رشته انتخا بي حذف م ي گردد . 2- موفقيت در ارزياب ي ها و صلاحيت هاي عمومي گزينش و مصاحبه تشخيص صلاحي ت هاي علمي، تخصص ي . 3- داشتن حداقل معدل كل 14 (معدل كل سه سال آخ  ر دوره

دبيرستان براي نظام جديد و معدل كل سال چهارم متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسط ه ). 4- نداشتن حداكثر سن 24 سال تمام در بدو ورود (متولدين اول مهرماه 1367 به بعد م ي توانند متقاضي شون د ). تبصره 1: براي برادراني كه خدمت نظام وظيفه عمومي را انجام داده اند، طول دوره خدمت آنان به سقف سني اعلام شده اضافه م ي گردد. تبصره 2: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثب ت نام مي نمايد. بنابر اين تغييراتي كه پس از ثب ت نام در آزمون، در تاريخ تولد داوطلب به وجود آيد قابل قبول نم ي باشد و در صورت پذيرفته شدن قبولي وي لغو خواهد ش د . ولي نام نويسي از افرادي كه قبل از ثب ت نام در آزمون سال 1391 تقاضاي صغر سن به دادگاه داده و حداكثر تا پايان شهريورماه 1391 موفق به اخذ و ارائه شناسنامه جديد شوند بلامانع اس ت . -5 برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني به تأييد پزشك معتمد آموزش و پرورش در مرحله معاينات پزشكي و 5- داشتن مخارج تمام حروف به طور - 5- نداشتن لكنت زبان به هر ميزا ن . 3 - 5- ملاك هاي سلامتي تن و روان شام ل : 2 - مصاحبه تخصصي . 1 5- داشتن نقص عضو مشهود و تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي به خصوص در اندا م ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي يا - كامل. 4 5- نداشتن ديد كمتر - ديگر عوامل در صورت يا قسمت هاي ظاهري و نمايان بدن (استفاده از دست و پاي مصنوعي نقص عضو تلقي م يشود). 5 5- قدرت - 16 در دو چشم (پس از اصلاح با عين ك ). 7 / 5- نداشتن ديد كمتر از 10 - 10 در يك چشم (پس از اصلاح با عين ك ). 6 / از 10 5- عدم ابتلا به - شنوايي: (كمي شنوايي داوطلب نبايد بيش از 40 دسي بل باشد يا صداي نجوا را از فاصله 6 متري به خوبي بشنو د ). 8

بيماري هاي مزمن و صع ب العلاج از قبي ل : ديابت، سيروز كبدي، آسم، نارس ا يي كبد، بيمار ي هاي قلبي، اسكروز آن پلاك، پاركينسون، جزام و 6- حداقل قد براي داوطلبان مرد - بيماري هاي خوني نظير لوسمي، ك م خوني شديد مقاوم به درمان و تالاسمي ماژو ر . 6- قد و وزن مناس ب : 16- حداقل قد لازم براي داوطلب ا ن رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به - 160 و براي خواهران 155 سانتي متر مي باشد. 2 داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالي م ي باشد. 7- نداشتن كسالت رواني و صر ع . 8- نداشتن

رابطه استخدامي و يا تعهد خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي، سازما ن هاي دولتي، غير د ولتي و وابسته به دولت در زمان شروع به تحصي ل .-9 معافيت پزشكي اعم از موقت يا دائم نبايد مغاير استخدام در كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش باشد. 

ت ذكرات :

-1 از معرفي شدگان سه برابر ظرفيت پذيرش علاوه بر گزينش صلاحي ت هاي عمومي مطابق ضوابط و شرايط اختصاصي مندرج د ر دفترچه شماره 2 و 1) آزمون، مصاحبه علمي و تخصصي به عمل خواهد آم د . 2- چنانچه مجوز استخدامي در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد، ) فارغ التحصيلان اين رشت ه ها در صورت موفقيت در كليه مراحل استخدامي، احراز شرط معدل موفقيت در معاينات پزشكي، ارزياب ي ها و مصاحبه تخصصي، گزينش صلاحي ت هاي عمومي و ... مطابق قوانين و مقررات جاري از اولويت استخدام برخوردار خواهند ش د . 3- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشد، قبولي وي در هر مرحله از تحصيل و يا پس از فراغت از تحصيل

لغو مي گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسار ت هاي ناشي از آن خواهد بو د . 4- پذيرش دانشجو در رشت ه هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش لزوماً به منزله استخدام و يا اخذ تعهد خدمت از آنان نم ي باشد. 5- مسئوليت عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي آن ايجاد نم ي كند. 6- عدم اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دور ه هاي تحصيلي (كارداني و كارشناس ي ) اعم از پيو س ته و يا ناپيوسته در دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولت ي . 7- تغيير رشته و محل تحصيل

پذيرفته شدگان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش تحت هر شرايط ممنوع م ي باشد. 8- سهميه پذيرش براي شهر تهران بسيار محدود خواهد بود. 9- اطلاعات تكميلي، نحوه بررسي ص لا حيت هاي عمومي و شرايط و ضوابط انجام مصاحبه در دفترچه شماره ( 2) راهنماي انتخاب رشت ه هاي تحصيلي گروه هاي مختلف آزمايشي آزمون سراسري سال 1391 درج خواهد ش د . 10 - داوطلبان متقاضي شركت در گزينش رشت ه هاي مراكز 23/ تربيت معلم مورد مربوط را در بند 43 تقاضانامه ثبت نامي علامتگذاري نموده و همزمان با توزيع كارت، نسبت به پرداخت مبلغ(بيست و سه هزار) ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كار تهاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند.__تاريخ : سه شنبه ۸ آذر۱۳۹۰ | 16:48 | نویسنده : الهیار امیری |